Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


MEMORANDUM

1. Českomoravského slovanského sjezdu,

konaného dne 3. října 2009 v Praze

První Českomoravský slovanský sjezd navazuje na pokrokové tradice slovanské vzájemnosti formulované Slovanským sjezdem, který se konal ve dnech 2.-12. června 1848 a přerostl ve sjezd Všeslovanský, hlásí se ke všem Všeslovanským sjezdům, konaným až do současnosti.

První Všeslovanský sjezd svým Manifestem národům evropejským odmítl jakýkoli separatismus či panslavismus, stejně jako pangermanismus. Stejně i my se stavíme proti jakýmkoliv projevům nacionálního šovinismu a rasismu, ať pocházejí odkudkoli. Slovanskou vzájemnost chápeme ve smyslu odkazu Jána Kollára a T. G. Masaryka jako stupeň k vzájemnosti širší a nejširší.

Český národ, stejně jako jiné slovanské národy, vnesl obrovský vklad do evropské, ale i světové civilizace. Za jeden a půl tisíce let se slovanské národy výraznou měrou zasloužily o budování společného evropského domu. Proto odmítáme, aby z něj byly pod vlivem jakékoli ideologie a mocenských zájmů vylučovány jiné slovanské národy. Slovanské národy mají právo na společný život v Evropě v rovnoprávných podmínkách s národy jinými, neslovanskými.

Plně podporujeme závěry helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z roku 1975, které uznávají nedělitelnost bezpečnosti v Evropě a vytvoření systému celoevropské bezpečnosti a spolupráce. Apelujeme na vojenský blok NATO, aby nezatahoval slovanské národy do bratrovražedných válečných konfliktů.

Sjezd se vyslovuje proti globalismu, zejména v kulturní a společenské oblasti. Podporujeme pestrost národních kultur a obnovu duchovního života společnosti. Rozšiřování národních kulturních tradic, vedoucích k uchování národního kulturního dědictví, vnímáme jako cestu k zachování naší národní identity.

Především na základě spolupráce v oblasti kultury, osvěty, vědy a v hospodářských stycích mezi všemi národy vidíme předpoklad rozvoje slovanské vzájemnosti. Za základ světového názoru Slovanů považujeme slovanskou filozofii.

Sjezd považuje za nezbytné oprostit se od politiky, která rozděluje lidi a staví je proti sobě, od politiky plodící nenávist v užším i širším společenském smyslu. Negativistické přístupy české majority k národnostním menšinám, zejména slovanským, považujeme za nepřípustné. Je nezbytné naše slovanské bratry, kteří k nám přišli hledat svůj nový domov, přijímat s otevřenou náručí a láskou, seznamovat je s naší kulturou a tradicemi a nechat se poučit a inspirovat i od nich.

Českomoravský slovanský svaz je nepolitickým občanským sdružením, sdružujícím Čechy, Moravany, Slezany a příslušníky dalších slovanských národností, žijících v České republice. Českomoravský slovanský svaz je sdružením, v němž se nezkoumá politická ani náboženská příslušnost. Slované jsou lidé pracovití, mírumilovní, srdeční, pohostinní, tolerantní a vzájemně si pomáhající, lidé vážící si své historie, národních hrdinů a rodného jazyka.

Českomoravský slovanský svaz je společnosti lidí s vysokým mravním a duchovním potenciálem, projevujících úctu k druhým a požívajícím úctu druhých.

V Praze dne 3. října 2009

Účastníci 1. Českomoravského slovanského sjezdu

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS