Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Českomoravského slovanského svazu, o.s.

ze dne 3. října 2009 v Praze

K naplňování  cílů  obsažených v Memorandu 1. Českomoravského slovanského sjezdu, Českomoravský slovanský svaz, o.s. bude organizovat svoji činnost v těchto oborech:

1. Slavistika a osvětová činnost

V naší společnosti vznikla přirozená potřeba sjednotit slavistiku, jako slovanské vědu, která je rozdrobená. Na vysokých školách a ve vědeckých ústavech pracují lidé, kteří tuto potřebu bytostně cítí. Marně hledali platformu, na které by se mohli stýkat a pracovat. Není jim lhostejné, že v Evropě probíhají vědecké konference bez účasti výhradně české strany.

 

Náš cíl:

a)  podílet se s ostatními vědeckými institucemi na sjednocení slavistiky;

b)  pořádat teoretické konference a zúčastňovat se vědeckých konferencí se slavistickou

     tematikou;

c)  přispět svým podílem k tvorbě moderní slovanské filozofie;

d)  zabývat se publikační činností;

e)  vytvořit vlastní lektorský sbor;

f)   rozvinout spolupráci s(e) :

·       Klubem praktické filosofie Čest a Svět v Rusku

·       Mezinárodním slovanským institutem Děržavina  v Moskvě

·       Slavistickou universitou v Kyjevě

·       Mezinárodní Slovanskou universitou v Charkově

·       Mezinárodní slovanskou vzdělávací akademií Jana Amose Komenského v Tiraspolu

g)  v horizontu 10ti let  zřídit v souladu s právním řádem ČR Slovanskou akademii Štěpána

     Kolafy. 

 

2. Kultura

Pracovníci kultury usilují o širší kontakty a zapojení se do práce mezinárodních kulturních a osvětových slovanských institucí, v nichž nepracují pouze Češi. Společnost je zahrnována mnohými pseudouměleckými deriváty, demoralizujícími zejména mládež a propagujícími násilí. Proti tomu je třeba postavit hráz zejména ve formě obnovení národních tradic a národopisu.

 

Náš cíl:

a)               zapojit se do práce Fondu slovanské kultury v Lublani a navázat spolupráci s Mezinárodním Fondem slovanského písemnictví a kultury v Moskvě a           Organizačním výborem Mezinárodního festivalu slovanské kultury v Rusku - Slavjansk na Kubáni;              

b)               sdružovat kolektivy a jednotlivce prezentující taneční a hudební národopisné umění;

c)               pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi festivaly, přehlídky, soutěže, besedy, výstavy, odborná sympozia, vzdělávací kurzy, pobyty a stáže, burzy apod. a vykonávat další činnost;

d)               spolupracovat s občanskými sdruženími v regionech, pěstujícími lidové zvyky, obyčeje a lidovou slovesnost.

 

 

3. Česká, moravská a slezská vlastenecká sdružení

Je jich 49, vyvíjejí záslužnou činnost při obnovování a udržování národních tradic, rozvíjení národopisu apod. Jejich činnost je regionálně omezena, vzájemné kontakty malé.  Prezentace v zahraničí je však na velmi dobré úrovni díky „vlasteneckému gigantu“ - Folklornímu sdružení ČR. Druhou největší vlasteneckou organizací je Veleobec sdružených obcí baráčníků, která v Čechách sdružuje 10.000 členů. Je svázána se slovanským hnutím od r. 1895, neboť právě jemu vděčí za svoje sjednocení a dnešní mohutnost. Tato organizace má přirozenou touhu na tyto tradice navázat.

 

Náš cíl:

a)               prohlubovat spolupráci se všemi vlasteneckými organizacemi;

b)              metodicky napomáhat činnosti národopisných souborů a souboru oživlé historie zakládat nové tradice účastnit se národopisných akcí;

c)               vytvořit „Klub starostů obcí“ jako metodický sbor pro podporu zviditelnění regionální historie a  obnovení regionálních tradic našeho národa i národností žijících na území naší republiky, budování slovanských archeoskanzenů v místech sídel starých Slovanů s oživením staroslovanské kultury a včetně oslav svátků starých Slovanů.

 

4. Národnostní menšiny

Na území ČR působí 9 slovanských národnostních menšin ve 42 občanských sdruženích. Mezi diasporami existují rozpory, které jsou odrazem politiky v jejich domovských zemích.  A přesto v těchto sdruženích národnostních menšin se udržuje národní kultura, národopis, vydávají se časopisy v rodném jazyce. Tím, že jsou často uzavřeny do sebe, utváří se v jejich nitru mnohdy i těžko přijatelné názory. Tyto menšiny mají jen velmi omezenou možnost proniknout svojí kulturou do české majority a téměř žádnou k ostatním menšinám.

 

Náš cíl:

a)     zpracovat a předložit národnostním menšinám vizi společného bratrského soužití na území ČR a pomoct jim proniknout se svojí  kulturou do české majority;    

b)        pořádat pravidelná roční setkání představitelů národnostních menšin  s představiteli

           státu, měst a obcí za  účelem vzájemné informovanosti a poskytování pomoci ze strany

           státu  příslušníkům národnostních menšin;

c)        napomáhat folklorním a divadelním souborům národnostních menšin zúčastnit se

           celostátních soutěží přehlídek a festivalů, jakož i kulturních vystoupení nejrůznějšího 

           druhu v zahraničí;

d)        pořádat všeslovanské veselice za účasti národnostních menšin i zástupců českých,

           moravských a slezských vlasteneckých občanských sdružení. 

 

5.  Krajanské spolky

V evropském zahraničí, ale nejen tam, žijí české krajanské spolky, které jsou s domovem spojeny pouze díky péči státních orgánů.

 

Náš cíl:

a)         udržovat kontakt s našimi krajany, žijícími v zahraničí;

b)         zvát krajany na naše národopisné kulturní akce;

c)         vyvážet naše soubory do blízkého zahraničí a oživovat mezi nimi naši slovanskou   

            kulturu;

d)        vyměňovat si s krajanskými spolky vlastní periodika za účelem přetiskování zpráv za

            účelem vzájemné informovanosti.

6. Pravoslavná církev

Pravoslavná církev je jedinou církví, která spojuje východní, většinu jižních a část západních Slovanů. Metropolita Kryštof byl první, kdo v roce 2008 zahájil oslavy 160. výročí Všeslovanského sjezdu slavnostní mší na Václavském náměstí. Byl to právě on, kdo se ve spolupráci s bulharskými národnostními sdruženími v ČR zasloužil o postavení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích k uctívání památky sv. Metoděje na místě jeho domnělého místa věčného odpočinku. Letos, v den slovanského písemnictví tento pomník slavnostně vysvětil. Naše sdružení bylo pozváno a zúčastnili jsme se. Velice si toho vážíme.

Náš cíl:

a)       rozvíjet všestrannou spolupráci s pravoslavnou církví;

b)       zúčastňovat se pravoslavných svátků;

c)       zvát představitele pravoslavné církve na významné akce pořádané ČMSS;

d)       ve vzájemné spolupráci vybudovat redakční skupinu pro periodické zpracovávání a     

          vydávání Slovanského kalendáře;

e)       poskytovat podporu Čs.pravoslavné církvi při obhajování jejich potřeb před státními  

          orgány.

 

7. Mládež

Mládež hledá kontakty u Slovanů. Láká ji možnost snadné komunikace a blízkost mentality a kultury slovanských národů.

 

Náš cíl:

a)   organizovat každoroční setkání slovanské mládeže západních Slovanů na moravsko-slovensko-polském pomezí, za účasti ústavních činitelů;

b)      pořádat mezinárodní diskotéky pro mladé a mezinárodní slovanské dětské tábory;

c)    spolupracovat s Mladými Slovany  na Slovensku a v Polsku, hledat kontakty s lužicko-srbskou mládeží, navázat spolupráci  se Slovanským mládežnickým svazem v Sankt Petěrburgu  a dalšími uskupeními mladých Slovanů v ostatních slovanských zemích.

 

8. Masové a vlastní sdělovací prostředky

Informovanost o činnosti ve slovanském hnutí je nezbytným předpokladem úspěchu. Novináři tvoří významnou profesní a velmi důležitou skupinu. Přestože ze Všeslovanského sjezdu v Praze vyplynul požadavek, a poté byl znovu formulován  na sjezdu v Moskvě -  sjednotit slovanské novináře, Mezinárodní slovanský výbor se touto otázkou nezabýval. Bez něj vznikl v Moskvě Mezinárodní svaz slovanských novinářů. Čeští novináři v něm zastoupeni nejsou.  

 

Náš cíl:

a)          formou listu SLOVAN měsíčně zveřejňovaném v MONITORU, vydávat aktuální informace týkající se slovanského hnutí;

b)          usilovat o zřízení časopisu, v němž kromě výše uvedeného budou poskytovány širší informace o slovanském hnutí doma i v zahraničí, o činnosti národnostních menšin a krajanských spolků, články z historie, o národopisu slovanských národů, odborné články z oboru slavistiky a slovanské filozofie; 

c)          vydávat ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR metodické materiály (písňové a taneční sbírky a informace pro využití v souborech oživlé historie), informační a propagační tisky z okruhu vlastní činnosti;

d)          spravovat webové stránky;

e)          pečovat o zvýšení propagace vlastní činnosti, činnosti regionálních občanských sdružení a slovanského hnutí všestrannou podporou jejich uvádění v mediálních prostředcích (tisk, rozhlas, televize) formou přímé spolupráce na jejich přípravě a výrobě;

f)           zahájit rozhlasové vysílání v ČR a navázat spolupráci s Mezinárodním slovanským televizním kanálem na Ukrajině;

g)          vytvořit „Klub slovanských novinářů ČMSS“ a zapojit jej do práce Mezinárodního svazu slovanských novinářů.

9. Podpora podnikatelské činnosti

a)          pro naplnění uvedených cílů intenzivně hledat přiměřené finanční zdroje a podporu nejen u státu, ale též v podnikatelské sféře;

b)          napomáhat ke vzniku podnikatelských aktivit a navazovat spolupráci s podnikatelskými subjekty ve slovanských zemích;

c)          založit Klub slovanských podnikatelů za účelem podnícení vzájemných obchodních styků a dostatečné informovanosti o právních, ekonomických a dalších aspektech obchodní spolupráce se slovanskými podnikatelskými subjekty;

d)          spolupracovat  s příslušnými obchodními rady velvyslanectví slovanských států na území ČR a s hospodářskými komorami, zejména se Smíšenou obchodní komorou Východ;

e)          využívat v propagaci své činnosti a hledání kontaktů služeb portálu i-ru.cz. 

10. Spolupráce se státními orgány

a)          rozvíjet vlastní zahraniční aktivity směrované k propagaci naší činnosti, činnosti regionálních vlasteneckých a  slovanských sdružení v zahraničí samostatně nebo ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a prostřednictvím ministerstva zahraničí ČR.

b)          úzce spolupracovat s ministerstvy, příslušnými odbornými státními institucemi, nevládními organizacemi a kulturními i jinými organizacemi, zabývajícími se podobnou problematikou v České republice i v zahraničí. Ve spolupráci s nimi poskytovat informace, rady a odborné, poradenské a konzultační služby pro své členy.

c)          hájit zájmy svých členů vůči státním a zastupitelským orgánům a organizacím na všech stupních.

V Praze dne  3. října 2009

Účastníci 1. Českomoravského slovanského sjezdu

 

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS