Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


Usnesení

I. Českomoravského slovanského sjezdu,

konaného dne 3. října 2009 v Praze

Dne 3. října 2009 se uskutečnil I. Českomoravský slovanský sjezd za účasti zástupců vlasteneckých občanských sdružení, občanských sdružení národnostních menšin, vědeckých pracovníků, zástupců pravoslavné církve, národopisných a historických sdružení, jakož i českých krajanských spolků, zástupců slovanských diplomatických misí a dalších hostů.

 

A. Delegáti sjezdu se shodli na těchto závěrech:

 

1.            Nedostatečné studium pramenů slovanské kultury, roztříštěnost slavistiky a absence novodobé slavistiky, jsou negativními důsledky postupující globalizace, k čemuž napomáhají sporadické a navíc často zkreslované informace o původu našich občanů a slovanství vůbec.

2.            Nezaměstnanost a chybně nastavené parametry sociální politiky ve slovanských zemích, mají za následek  každoroční úbytek Slovanů  o 2 milióny.

3.            Za posledních dvacet roků došlo v naší zemi k nebývalému mravnímu úpadku, zejména u mládeže a ke ztrátě duchovních hodnot života společnosti.

4.            Za nanejvýš naléhavý úkol delegáti považují obnovu celkového, především vědeckého filosofického  světového názoru, a rozpracování slovanské filosofie, která umožní  adekvátní pohled na svět a kritický vztah k cizorodým jevům, vnášeným do naší kultury. 

5.            Slovanská mentalita vyžaduje ochranu našich největších duchovních hodnot, jakými jsou: vlastenectví, velkorysost, chrabrost, čest, svědomí, dobrosrdečnost a otevřenost, které jsou nyní deformovány.

6.            Skutečný slovanský světový názor, vyvěrající ze slovanských kořenů našich národů, je schopen se stát základem imunity proti destruktivním sociálním vlivům, které pronikly do samotného lůna naší kultury a života společnosti.   

7.            Globalistický princip  «Rozděl, konzumuj a panuj», je třeba nahradit   slovanským principem «Sjednocuj, buduj a braň! » 

 

      B.  Sjezd schvaluje

      1.    Stanovy Českomoravského slovanského svazu, o.s.

      2.    Znak Českomoravského slovanského svazu, o.s.

      3.    Memorandum I. Českomoravského slovanského sjezdu

 4.    Programové prohlášení Českomoravského slovanského svazu, o.s.

 

C.    Sjezd zvolil:

-   Ústřední radu Českomoravského slovanského svazu (viz. příloha č. 1)

-   Revizní komisi Českomoravského slovanského svazu (viz. příloha č. 2)

            -   delegáty X.Všeslovanského sjezdu za ČMSS, kteří budou součástí jednotné 

                české slovanské delegace  (viz. příloha č. 3). 

Přílohy jsou neoddělitelnou součástí tohoto usnesení.

 

 

 

     D.  Sjezd ukládá Ústřední radě ČMSS:

 

I. V oblasti vzdělávací k obrození Slovanského světového názoru:

 

1. rozvíjet činnost k obrození Slovanského světového názoru, tradic, obyčejů a slovanské  

    kultury.

2. usilovat ve spolupráci se státními orgány o dosažení změny informační politiky médií      

    cestou doplňkového vzdělávání novinářů. Zveřejňovat informace o naší činnosti a  

    ovlivňovat názory lidí prostřednictvím publikací, internetu, tisku, vysílání některých  

    soukromých rozhlasových stanic a televize s cílem dosáhnout vydávání vlastního ča-

    sopisu.

3. za účelem utváření u občanů ušlechtilých pocitů vlastenectví, slovanské vzájemnosti a  

    hrdosti na příslušnost k obrovské skupině slovanských národů, zahájit ve spolupráci se  

    slovanskými a jinými vědeckými pracovišti práce na:

     a) učebnici slavistiky pro střední a vysoké školy, která bude zahrnovat historický

         zeměpis, slovanskou historii, demografii, historii slovanské kultury a umění, základy

         slovanské filosofie, slovanskou mytologii, slovanskou literaturu, slovanskou hudbu,

         slovanské mudrosloví, folkloristiku, základy staroslověnštiny, jako základu všech

         slovanských jazyků a národopis;

     b) zpracování slovanské filosofie v mezinárodní spolupráci;

     c) sborníku nejvýznamnějších osobností české vědy, techniky a kultury;

     d) slovanského kalendáře.

4. v regionech, na základě studia historických pramenů rozpracovávat metodiku obnovy  

    lidových tradic a šíření národopisu.

5. s cílem navázání a prohloubení vzájemných kontaktů sepsat a vydat „Seznam vlaste-

    neckých a Slovanských iniciativ“, s uvedením adres, jmen kontaktních osob, telefon-

    ních čísel, el.pošty. Tento seznam rovněž umístit na internetu.

 

II. V organizační práci:

 

 1. postupně dobudovat všechny komise, sekce a kluby, jako pomocné a  konsultativní

      orgány ústřední rady;

 1. propagovat myšlenku slovanské vzájemnosti a postupně získávat pro spolupráci další              

      vlastenecké a slovanské organizace, historiky, folkloristy, kulturní pracovníky a             

      pedagogy, jakož i slovanská teoretická pracoviště; tak postupně budovat krajské rady, 

            podílet se v nich na vypracovávání projektů, které umožní občanům přístup ke studiu

            regionální historie, obnovování tradic, oživování lidových řemesel, krojů a            

            organizování umělecko-kulturních akcí, které jsou přímým a živým vyjádřením tradic

            v podmínkách konkrétního regionu;

 1. organizovat činnost  v souladu s pololetními programy, vycházejícími především ze

      slovanského kalendáře a dohod s partnery doma i v zahraničí;

 1. iniciovat vznik slovanského hnutí v ČR a za tímto účelem navazovat vztahy spoluprá-

      ce v nejrůznějších oblastech činnosti se slovanskými a vlasteneckými organizacemi;

      k tomu využívat veškeré právní formy včetně kolektivního členství.

 

III. V oblasti kultury:

 

1.   zahájit proces obnovy slovanské kultury;

2.   chránit rodný jazyk a propagovat jeho krásu nezatíženou germanismy a amerikanismy;      

3.   ctít slovanský kalendář, který umožní lidem žít v souladu s národními slovanskými  

      tradicemi;

4.   cílevědomým rozvojem kultury přispět k utváření zdravého způsobu života;

      5.   pořádat slovanské kulturní akce s tuzemskou, ale i zahraniční účastí včetně účasti  

            krajanských spolků v souladu se Slovanským kalendářem;

 1. pořádat výjezdní kulturní akce do slovanských, ale i do neslovanských zemí na akce

      našich krajanů;

 1. zajišťovat kulturní akce  přednostně vlastními soubory a dále ve spolupráci se sdruženími a soubory zapojenými do činnosti ČMSS.   

 

IV. V oblasti osvěty a obnovy duchovního života:

1.          ve spolupracujících občanských sdruženích provádět besedy se slovanskou témati-         kou, na nich propagovat ideje slovanské vzájemnosti;

     2.      rozvíjet všestrannou spolupráci s pravoslavnou církví;

     3.      zúčastňovat se pravoslavných svátků;

     4.      zvát představitele pravoslavné církve na významné akce pořádané ČMSS;

     5.      ve vzájemné spolupráci s pravoslavnou církví vybudovat redakční skupinu pro

              periodické zpracovávání a vydávání Slovanského kalendáře;

 

V. Na úseku práce slovanské mládeže:

 1. hlavní úsilí věnovat formování slovanského světového názoru u mládeže;
 2. zapojovat mládež do kulturních a společenských aktivit a procesu oživování národních

      tradic; nahrazovat tím jejich závislost na automatech, drogách apod.;

 1. pěstovat v mladých lidech vlastenectví, lásku k jazyku a odhodlání k obraně vlasti;
 2. propagovat zejména mezi mládeží tvorbu vlastních rodokmenů a studium regionální historie, zpracování rodových kronik; tímto způsobem zaplnit volný čas mládeže a vést ji k upevňování rodinných pout;
 3. utvářet vlastní kroužky žijící historie a tyto vysílat na celonárodní a i mezinárodní slovanské akce;
 4. organizovat kulturní a sportovní srazy slovanské mládeže, vysílat delegace  mládeže na Festival slovanské mládeže, který se koná každoročně  poslední týden měsíce června na hranicích Běloruska, Ruska a Ukrajiny u Monumentu  Družby;
 5. zúčastňovat se akcí slovanské mládeže v jiných slovanských zemích;
 6. spolupracovat se slovanskými mládežnickými svazy, např. se Slovanským mládežnickým svazem se sídlem v Sankt Petěrburgu.

 

VI. Na úseku mezinárodní činnosti:

 1. za účelem uchování a posilování slovanské vzájemnosti respektovat a chránit tyto principy: vztah k rodičům, rodině, rodné obci, vlasti, rodnému jazyku a národu, jakož i ostatním slovanským národům;
 2. studovat  a uplatňovat uvedené principy v praktickém životě a vzájemných stycích se zahraničím;
 3. zapojit se do práce  těchto mezinárodních sdružení:

a) Mezinárodní slovanský výbor

b) Fond slovanské kultury v Lublani – Slovinsko;

      4.   navázat spolupráci zejména s(e):

            a) Mezinárodním Fondem slovanského písemnictví a kultury v Moskvě

 b) Klubem praktické filosofie Čest a Svět v Rusku

            c) Mezinárodním slovanským institutem Děržavina  v Moskvě

d) Slavistickou universitou v Kyjevě

e) Mezinárodní Slovanskou universitou v Charkově

f) Mezinárodní slovanskou vzdělávací akademií Jana Amose Komenského v Tiraspolu

            g) Mezinárodním Svazem  slovanských novinářů v Moskvě

            h) Organizačním výborem Mezinárodního festivalu slovanské kultury  v Rusku,

       Slavjansk na Kubáni

           ch) Mezinárodním slovanským televizním kanálem na Ukrajině;

      5.  zúčastňovat se mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů, jako např.

           každoročního semináře „Rus-prameny, světový názor, kultura“, pořádaného ve  

           Stolbcach (Bělorusko - rodišti Jakuba Kolase) a v St.Petěrburgu, „Slovanské jazyky a

           kultury: minulost, přítomnost, budoucnost“ – pořádaného každoročně Institutem  

           v Irkutsku  a dalších.

 

VII.       Na úseku hospodářské činnosti:

 1. za základní zdroj příjmů považovat členské příspěvky od fyzických i právnických osob; k tomu vést řádnou evidenci členů a evidenci členských příspěvků;
 2. založit „Klub slovanských podnikatelů“ s cílem rozvinout jejich vzájemnou spolupráci na podporu vzájemného obchodu mezi slovanským zeměmi a s cílem získat část zdrojů na financování činnost ČMSS;
 3. případné výnosy z kulturních akcí používat k vlastní činnosti v souladu se schváleným rozpočtem;
 4. využívat v maximální míře granty poskytované nejrůznějšími institucemi.

 

VIII.    Sjezd ukládá delegátům:

1.  informovat veřejnost o cílech slovanského hnutí a o závěrech   I.Českomoravského

     sjezdu;

2.  získávat vlastenecké organizace  a sdružení slovanských  národnostních menšin ke

     spolupráci s ČMSS;

      3.  propagovat činnost ČMSS a získávat české občany i příslušníky národnostních menšin 

           k zapojení se do práce v odborných týmech ÚR ČMSS a Krajských rad.

 

E.  Sjezd přijímá za kolektivní členy ČMSS:

 

        - Universitu Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem

        - Občanské sdružení Slovanská vzájemnost v Plzni

        - Občanské sdružení Mistra Jana Husa v Teplicích

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS