Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


II. Českomoravský slovanský sjezd

27. září 2014, Praha

 


Předsedou Českomoravského slovanského svazu byl zvolen doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.        V sobotu 27. září 2014 se v Praze sešel II. Českomoravský slovanský sjezd. Celkem 35 delegátů a 50 hostů z České republiky i ze zahraničí rokovalo o situaci ve slovanském hnutí v podmínkách hrozeb v 21. století. Kromě Čechů. Moravanů a Slezanů byli na sjezdu Chorvati, Lužičtí Srbové, Slováci, Rusové a Ukrajinci. 


   

Svatopluk kníže Haugwitz při projevu, Zdeněk Opatřil, Václav Exner a Natalija Vitrenko.

      Sjezd zahájil a v jeho dopolední části řídil odstupující místopředseda svazu Václav Exner, veterán slovanského hnutí. Nejvýznamnějším hostem sjezdu byla paní Natalija Michajlovna Vitrenko, předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny. Mezi hosty byly významné osobnosti slovanské vědy a kultury, osvěty, folklorních souborů, církve, šlechty, národnostních menšin, armády, Kozáků,  ale také zástupci pražského diplomatického sboru a tisku. 

 

  S hlavním projevem nazvaném „Na cestě k přátelství a jednotě slovanských národů“ vystoupil odstupující předseda svazu Zdeněk Opatřil. Hned v úvodu vysvětlil, že Sjezd už svým označením definuje, že není jen vrcholným orgánem svazu, ale je především platformou pro setkání představitelů občanských sdružení, spolků, politických stran a hnutí, jejichž cílem je šířit myšlenky vlastenecké a ideje slovanské vzájemnosti.

 

Připomněl, že svaz byl budován na čtyřech pilířích - slovanská věda, osvěta, kultura a ekonomika a jako jediný usiloval o sjednocení občanů i příslušníků národnostních menšin.

Zdůraznil, že první sjezd z r. 2009 se obsahem jím přijatých dokumentů stal sjezdem historického významu. Dokumenty mají  koncepční povahu a dlouhodobou platnost. Odmítl zatahování svazu do nejrůznějších politických zájmů. Záměry je však třeba prosazovat prostřednictvím politiků.

         

          Z jeho projevu vyplynulo, jaké významné postavení svaz za 5 let své činnosti získal. Účast významných osobností na sjezdu  a jejich vystoupení to potvrdila.

 

          Dozvěděli jsme se,  že  Českomoravský slovanský svaz  je  jediným sdružením, které připomíná Den přátelství a jednoty slovanských národů, vyhlášený 25. června 1941 na Slovanském protifašistickém kongresu v americkém Pittsburghu. Na jeho počet uspořádal svaz již 7 mezinárodních festivalů. Zaujal i projekt na pořádání oslav tohoto dne na pomezí Česka, Slovenska a Polska - Trojmezí, na němž se pracuje.

 

         Odstupující předseda svazu se stručně zmínil o zapojení svazu do mezinárodních slovanských struktur a o situaci na Ukrajině.

 

Na závěr svého vystoupení připomenul, že před 5 lety na 1. sjezdu prohlásil, že věkový limit pro výkon vrcholné funkce s občanském sdružení  je 70 roků. Tento věk se naplnil a proto z vedení svazu odchází nejen jeho předseda a duchovní otec svazu Zdeněk Opatřil, ale i jeho blízký spolupracovník - místopředseda Václav Exner. Oba jsou veterány slovanského hnutí a jsou v České republice vnímáni jako představitelé novodobého slovanského hnutí. Jsou známými osobnostmi v celém  slovanském světě.

 

„My loď neopouštíme. Jen její vesla předáváme o generaci mladším lidem. Nedopusťte, aby se z našeho svazu stalo panoptikum!řekl Zdeněk Opatřil. Na závěr popřál novému vedení svazu, ale i všem občanským sdružením hodně úspěchů.

 

Z myšlenek  předsedy Českomoravského slovanského svazu Zdeňka Opatřila, obsažených v jeho projevu na 2. Českomoravském slovanském sjezdu, které jsou jeho odkazem pro další práci svazu, uvádíme:

 

„Českomoravský slovanský svaz má od počátku jasnou koncepci. Byl budován na čtyřech pilířích, kterými jsou:  slovanská věda, osvěta, kultura a ekonomika. Do slovanství nepatří  politika. Ta lidi rozděluje a staví proti sobě, protože je to boj o moc. Našim posláním je lidi naopak sjednocovat na základě ušlechtilých lidských hodnot, kterými jsou láska k vlasti, jazyku, historii, ale i k ostatním slovanským národům.“ 

 

„Spolupráce s občanskými sdruženími je předpokladem  formování vlasteneckého a slovanského hnutí ve státě. Jedno sdružení, byť by mělo v názvu stokrát slovo „slovanské“, žádné slovanské hnutí netvoří.“  

 

„O slovanské vzájemnosti nelze hovořit jen při setkáních na mezinárodní úrovni. Slovanskou vzájemnost je třeba pěstovat především doma, ve vztahu ke slovanským národnostním menšinám.“

 

Byly předány další Pamětní medaile k 260. výročí narození Josefa Dobrovského:

Z rukou předsedy Českomoravského slovanského svazu Zdeňka Opatřila a místopředsedkyně Marie Neudorflové medaile převzali:

 

Natalija Michajlovna VITRENKO - předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny, místopředsedkyně Všeslovanského sněmu a předsedkyně Politického výboru Všeslovanského sněmu  za dlouholetou práci v mezinárodním slovanském hnutí.

 

Vladimír Romanovič MARČENKO - tajemník Progresivní socialistické strany Ukrajiny, předseda Konfederace práce Ukrajiny a člen Politického výboru Všeslovanského sněmu

za dlouholetou práci v mezinárodním slovanském hnutí.

 

Katarina TODORCEVA-CHLAČA - Za propagaci slovanského hnutí v Chorvatsku a za aktivní účast v mezinárodním slovanském hnutí.

 

Leonid Anatoljevič GAMZA - ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze

Za podporu činnosti Českomoravského slovanského svazu a sbližování národů Ruské federace a České republiky prostřednictvím slovanské osvěty a kultury.

 

 

Felix  Slováček, zasloužilý umělec,  předseda Klubu slov.umělců za podporu a propagaci slovanského umění a  kultury.

 

Petr Synek - předseda Severočeské krajské rady ČMSS za šíření slovanské myšlenky a získávání jejich nových stoupenců.

 

Jaromír Šlápota - předseda Československého ústavu zahraničního za propagaci českého a slovenského národa v zahraničí.

 

Radmila Zemanová  - předsedkyně Institutu slovanských strategických studií  za šíření myšlenky slovanské vzájemnosti.

 

 

K situaci na Ukrajině

 

II. Českomoravský slovanský sjezd  s hlubokou lítostí vyslechnul informaci předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny a místopředsedkyně Všeslovanského sněmu paní Natalije Vitrenko o tragédii Ukrajiny – krvavém konfliktu v této východoslovanské zemi a o vyhrocení vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. Není přípustné, aby slovanské národy byly stavěny proti sobě, stejně tak není přípustná podpora činnosti neonacistických politických stran a hnutí.“ řekla ve svém vystoupení paní Natalija Vitrenko. 

 

Sjezd ve svém Prohlášení k situaci na Ukrajině ocenil stanovisko prezidenta České republiky Miloše Zemana, který správně situaci na Ukrajině definoval jako občanskou válku a sankce vůči Rusku  označil jako neefektivní pro řešení situace. Vyzval naše východoslovanské bratry k ukončení bojových akcí, ke konstruktivnímu dialogu, k obnovení přátelství, důvěry a vzájemné spolupráci!

 

V diskusi jako první vystoupil Ing. Pavel Poláček, CSc. předseda Matice Čech, Moravy a Slezska. Vysoce ocenil práci ČMSS, který rozšířil pestrost kulturně-osvětových akcí, Zejména ocenil úroveň konference o zakladateli slavistiky Josefu Dobrovském, kterou svaz pořádal na podzim loňského roku.

 

Předseda občanského sdružení SLAVICA z Nitry p. Miloš Zverina informoval o každoročně pořádaných folklorních festivalech SLAVICA FEST a o vědeckých konferencích SLAVICA FÓRUM, věnovaných  slovanskému písemnictví, jejichž výstupem je sborník přednášek ve slovenštině i v ruštině. Seznámil účastníky sjezdu s bohatou publikační činností sdružení, které se zabývá výhradně slovanskou tématikou.

 

Předseda občanského sdružení Obec Slovákov v Českej republike, spisovatel  doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc. pohovořil o spolupráci sdružení se svazem a přestavili svoji poslední knihu Najstaršie slovenské mýty a báje, alebo Svätá kniha Slovanov.

 

Rychtář Veleobce sdružených obcí Baráčníků Jaroslav Proček se zaměřil na stručný výklad vlastenecké činnosti této nejstarší organizace a o její historické příslušnosti ke slovanskému hnutí.  Poděkoval svazu za spolupráci.

 

Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica  ocenil práci svazu, zejména pořádání nových folklorních festivalů propagujících vedle vlastenectví i myšlenku slovanské vzájemnosti.

 

HSH Col. Bc. Svatopluk Richard Vladislav Norbert kníže von Haugwitz a baron z Biskupitz, provinční maršál řádu skotských templářů pro střední a východní Evropu ocenil přínos Českomoravského slovanského svazu a utvářejícího se slovanského hnutí pro růst vědomí občanů a  tím i pro stát.  Čím více bude mít stát vlastenecky smýšlejících občanů, tím větší bude jeho kvalita i autorita ve světě. Výchovu k vlastenectví a slovanství je třeba pěstovat v rodinách i ve školách. Bohužel dnešní učebnice dějepisu pro základní školy tomu nepřispívají. Občan musí cítit náležitost ke svému státu. My dnes nemáme národní armádu. Máme armádu žoldnéřskou. Žoldák se nebude bít za svou vlast. Ten se bude bít za toho, kdo mu víc zaplatí. To je třeba si uvědomit a změnit. O to usiluje váš svaz a to je dobře.

 

Předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota seznámil účastníky sjezdu s historií ústavu založeného T.G.Masarykem, informoval o jeho činnosti a vyjádřil naději na těsnější spolupráci se svazem na úseku práce s krajany v zahraničí.

 

Pan Anatolij Orlov vystoupil jménem Vyslanecké Trojické Kozácké stanice v Praze. Kozáci byly jsou a budou vždycky oporou Slovanů. Kozáci vnímají Českomoravský slovanský svaz jako skutečného a jediného představitele slovanského hnutí v ČR, zúčastňují se mnoha slovanských akcí, ale přesto považují na účelné vzájemné styky zintenzívnit.

 

Pan Ladislav Zemánek, místopředseda vlastenecké a konzervativní strany Národní demokracie, která vznikla v lednu letošního roku, neskrýval radost z toho, že našel slovanské občanské sdružení, se kterým budou moct spolupracovat. Národní demokracie je pokračovatelem   strany založené Karlem Kramářem, významným mezinárodním slovanským činitelem.  Řekl, že rozumí tomu, proč Českomoravský slovanský svaz nevstupuje do politiky, ale že jeho strana je připravena záměry a potřeby svazu v politické rovině prosazovat.

 

Slovanský kulturní institut, o.s. z Hradce Králové byl zastoupen pětičlennou delegací. Pan Bc. Jindřich Žák o něm řekl:  Je to sdružení, které si klade za cíl obrátit pozornost lidí k životním výzvám slovanských národů, upevnit v naší společnosti vědomí slovanské sounáležitosti a společně pod praporem slovanství vytvořit pomyslný „most mezi západem a východem“. Informoval o Putovní výstavě pořádané Slovanským kulturním institutem, která se věnuje 70. výročí návratu Čechů z Volyně zpět do Československé republiky.

Obsah činnosti institutu sdílí stejné principy, jako Českomoravský slovanský svaz. Věří, že po sjezdu bude spolupráce obou sdružení v oblasti osvěty a péči o naše krajany v zahraničí intenzivnější.

 

Paní Kateřina Romaňáková, vedoucí rusínského folklorního souboru SKEJUŠAN  z Chomutova se ve svém milém a sympatickém vystoupení pochvalně vyjádřila o spolupráci se svazem, která je naplněna přátelstvím, porozuměním a pravou slovanskou láskou.

 

Prezident Evropské unie umění PhDr. Petr Vašíček ocenil práci svazu a zejména  odstupujícího předsedy Zdeňka Opatřila za jeho aktivní 20tiletou práci ve slovanském hnutí a jeho spisovatelskou, publikační a zejména vzdělávací činnost. Prezident EUU Petr Vašíček předal Zdeňku Opatřilovi, jako prvnímu občanu České republiky „Zlatou medaili Lva Nikolajeviče Tolstého“.

 

Sjezd kromě usnesení, v němž potvrdil platnost strategických dokumentů 1. Českomoravského slovanského sjezdu z r. 2009, schválil změnu Stanov v souladu s novým občanským zákoníkem, schválil nový programový dokument: „Slovanská kulturní diplomacie“ a dáleProhlášení k událostem na Ukrajině“.

 

Sjezd zvolil  35 člennou Ústřední radu a 3 člennou revizní komisi. Ústřední rada zvolila 17 členné předsednictvo, předsedu svazu, generálního ředitele a prvního místopředsedu. Novým předsedou Českomoravského slovanského svazu se stal doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., generálním ředitelem byl zvolen Petr Synek a 1. místopředsedou svazu byl zvolen doc.Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

 

Dr. Zdeněk Opatřil byl sjezdem zvolen čestným předsedou Českomoravského slovanského svazu.

 

                                                                      PhDr. Petr Galuška, CSc.

                                                                     člen předsednictva ČMSS


Prohlášení II. Českomoravského slovanského sjezdu k událostem na Ukrajině

schválené  dne 27. září 2014

 

Účastnící Českomoravského slovanského sjezdu se shodli na potřebě podpory slovanské vzájemnosti jako vzoru spolupráce všech národů světa.


            Vyzýváme světovou veřejnost k tomu, aby přestala vnímat existenci slovanských národů jako vlastní hrozbu. Rusko i celé Slovanstvo je víc než tisíc let nedílnou součástí evropské (euroatlantické, křesťanské, demokratické, ...) a veškeré civilizace a ne jejím nepřítelem. Budoucnost naší civilizace spočívá ve spolupráci slovanských národů s ostatními národy demokratického světa a ne v potřebě rozdrobení a marginalizace Slovanů a v izolaci největšího slovanského národa formou ekonomicko-politického oslabování ruského státu podporou loutkových režimů v okolních státech, ve kterých by byl deficit demokracie a nerovnoprávné postavení místních Rusů a dalších národnostních menšin kompenzováno účelovým převzetím ekonomiky, zdrojů surovin a vybudováním vojenských základen zahraničních armád.

 

Probíhající ukrajinské události jsou natolik děsivé, že k nim Českomoravský slovanský sjezd nemohl mlčet. Tisíce mrtvých a statisíce uprchlíků. Pro Slovany je absolutně nepřijatelné, aby armáda zabíjela vlastní, mírumilovné  občany, ničila jejich byty, domy, továrny a životně důležitou infrastrukturu měst a obcí. Dnešní nekritická adorace ukrajinského „revolučního“ převzetí moci a naopak zobrazování Ruska jako jediného a nedemokratického původce ukrajinské krize neodpovídá realitě stejným způsobem, jako se to stalo již několikrát v minulosti. Nesmyslné  sankce, přitvrzené vzápětí po podepsání příměří mezi proruskými separatisty a současnou vládní kyjevskou garniturou, potvrzují, že uměle vyvolaná ukrajinská krize je pouhou záminkou k prosazování záměrů sil, které z toho profitují.

 

        Oceňujeme stanoviska českého prezidenta Miloše Zemana i premiéra Bohuslava Sobotky k návrhu na zrušení veškerých sankcí vůči Rusku a situaci na Ukrajině a apelujeme na ostatní naše politické představitele, aby si uvědomili, že jsou Češi a Slované, a že je v duchu Masarykovských zásad jejich  mravní povinností usilovat o spravedlivou koexistenci a rozvoj lidí všech národů v zájmu všeobecné prosperity a míru. Pomozte najít cestu všem občanům Ukrajiny ke spravedlivému řešení jejich krize a přátelskému soužití se všemi sousedy. Chovejte se tak, abychom mohli být všichni hrdi na svůj  národ a nezatracujme se v duchu cizích zájmů na úkor lidskosti a vlastní slovanské příslušnosti!

 

       Vyzýváme naše východoslovanské bratry k ukončení bojových akcí, ke konstruktivnímu dialogu, k obnovení přátelství, důvěry a vzájemné spolupráci!

 

       Nebude-li mír mezi slovanskými národy navzájem – nebude mír ani v Evropě !

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS