Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 Rezoluce

Semináře «Ideologie multikulturalismu a oikofobie – cesta k rozbití států a Evropského společenství»


Praha, 11. července 2016


Účastníci semináře, organizovaného Mezinárodní nevládní organizací  «Všeslovanský výbor» a Českým svazem bojovníků za svobodu si vyslechli a posoudili přednášky na uvedená témata a dospěli k následujícím závěrům:

·        «Multikulturalismus» je v Evropě v poslední době zdůrazňován zejména v souvislosti s imigrací běženců ze zemí Blízkého Východu, s cílem připravit Evropany k přijetí jiné, cizí kultury, která je s evropskou kulturou a křesťanstvím neslučitelná. 

·        Nebezpečí takto prezentovaného «multikulturalismu», spočívá v tom, že jeho důsledkem je faktický zánik národní identity, národní kultury, tradic, víry, národního jazyka a národní historie.

·        Takto fakticky násilně implantovaný «multikulturalismus» v Evropě vyvolává krajně nacionalistické projevy a nálady u  většinového obyvatelstva evropských zemí, což může mít za následek znovuvzkříšení nacismu a fašismu.

·        Účastníci semináře kategoricky odmítají výše uvedeným způsobem prezentovaný multikulturalismus, obdobně, jako to učinila německá kancléřka Angela Merkel, tehdejší britský premiér David Cameron a francouzský prezident  Nicolas Sarkozy.

·        Na semináři kritizovaná interpretce multikulturalismu narušuje, především  podmínky pro demokratické soužití, kulturní a duchovní kontinuitu zejména menších národů, ohrožuje samotnou podstatu evropských demokratických států a evropského společenství jako celku.

·        Účastníci semináře, přišli k závěru, že multikulturalismus musí být realizován jak na svobodě osobnosti a její rovnosti před zákonem, tak i na svobodě vyznání, ekonomické a politické. Žádná z etnických kulturních skupin nesmí být potlačována jinými kulturami, přičemž všechny kultury si musejí být rovny.

·        Smysl «multikulturalismu» v evropském měřítku  je třeba spatřovat v těsné spolupráci s ostatními národy a etnickými uskupeními Evropy na principu všeobecné rovnosti národních kultur. Přitom je nezbytné respektovat demokracii jako filosofii i jako systém, který jako jediný vytváří podmínky k pozitivnímu rozvoji většiny lidí, celku a ne na úkor slabších. Je třeba mít neustále na zřeteli, že demokracie je neoddělitelně spjata s entitou národa a státu.

·        Kulturní rozdíly mezi jedinci a skupinami uvnitř slovanských států je třeba všestranně podporovat. Avšak tak, aby nenarušovali kulturu slovanské společnosti. Jejich maximální sblížení a integrace se mohou stát nejefektivnější formou k překonání zhoubných důsledků rozšiřování ideologie «pluralitního či kritického multikulturalismu» v Evropě.

·        V souvislosti s  tím účastníci semináře považují za nezbytné pokračovat v další spolupráci všech slovanských spolků v zemích Evropy za účelem upevnění slovanské jednoty a spolupráce v humanitní sféře: kultuře, vědě, vzdělání a ve sféře uchování duchovních hodnot.

·        Účastníci semináře považují za nezbytné obrátit se k odborníkům v oblasti sociologie, psychologie, politologie, filosofie, historie a pedagogiky s žádostí o provedení vědecké analýzy takových historických fenoménů, jako je  «multikulturalismus» a  «oikоfobie» a v  souladu s  touto analýzou vypracovat doktrínu rozvoje a ochrany slovanské kultury.

 

 

 


Rezoluce

Semináře, konaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

dne 29. září 2014

«Kořeny současného fašismu v Evropě»

 

     «Neonacismus a neofašismus jsou v rozporu s evropskými hodnotami, normami a principy mezinárodního práva, podněcují vznik Třetí světové války».

 

My, účastníci semináře «Kořeny současného fašismu v Evropě» jsme podrobně posoudili otázku renesance nacismu a fašismu a vyslovili jsme silné znepokojení občanskými válkami, vznikajícími  v rámci Evropy, tak i vznikem mezistátních konfliktů, které mohou přivést ke Třetí světové válce.

    

Nakažlivě nebezpečným příkladem těchto procesů jsou dnešní tragické události na Ukrajině.

    

To vše je mnohem nebezpečnější po tragédii Druhé světové války, která utratila 50 milionů lidských životů, poznamenala osudy stovek milionů lidí, přinesla hrůzné zničení měst, obcí, podniků a životně důležité infrastruktury. Nacistické a fašistické ideje se pak prováděly v nebývale krutých formách zločinů proti míru, lidskosti a válečných zločinů.

         

Norimberský vojenský tribunál odsoudil nacismus jako ideologii. Odsoudil stranu, která ji realizovala prostřednictvím představitelů hitlerovského režimu a jejich pomahačů.

    

Lidstvo se sjednotilo v OSN, aby zabránilo válce, k zajištění mírového soužití států a národů.

 

          Rezoluce OSN z 11.12.1946 uznala Statut a verdikt Norimberského vojenského tribunálu jako normy mezinárodního práva. Z tohoto právního základu vycházejí a jsou na něm založena v současné době všechna pravidla a zásady mezinárodního práva, jako mechanismu pro boj proti renesanci nacismu a fašismu.

 

Bohužel světová politická elita správně nepoužívá právní normy proti nacismu a fašismu, a to rozvazuje ruce neofašistům a neonacistům a tlačí Evropu do plamenů Třetí světové války.

 

V této souvislosti apelujeme na poslance Evropského parlamentu: v zájmu rozvoje Evropské úmluvy «O ochraně lidských práv a základních svobod»,  přijmout Úmluvu o zamezení činnosti neonacistických a neofašistických stran a hnutí. V této úmluvě, je třeba přesně specifikovat vlastnosti těchto organizací a hnutí, se zvláštním důrazem na trestní a politickou odpovědnost členů těchto organizací a hnutí. A také uložit povinnost státům zakázat činnost neonacistických a neofašistických hnutí na jejich území a zajistit odpovědnost politiků a státních úředníků za nedodržení této úmluvy.

    

Zabránit oživování nacismu a fašismu lze jen společným úsilím všech lidí dobré vůle na celém světě.

 

29. září 2014

Praha, Česká republika

 

Účastníci semináře:

 

JUDr. Vojtěch Filip – místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

Mgr. Jaroslav Borka – poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

JUDr. Zdeněk Opatřil– předseda Mezinárodní nevládní organizace «Všeslovanský výbor»

Doc. Ing.Vojtěch Merunka, PhD. – předseda Českomoravského slovanského svazu;

GrPhD. prof. Sergej Komkov–ředitel «Ruského Domu» v  Mariánských Lázních (Česká republika)

Natalija Vitrenko – předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny;

Natalija Naročnickaja – ředitelka «Ústavu pro rozvoj demokracie» (Paříž);

Vladimír Marčenko – předseda Konfederace nezávislých odborů Ukrajiny;

JUDr. Čestmír Kubát – advokát (Česká republika)

RNDr. Václav Exner, CSc.–předseda Západoslovanského svazu, bývalý poslanec Parlamentu ČR;

Marie Neudorflová, PhD. – místopředsedkyně Českomoravského slovanského svazu;

Milan Rokyta   novinář (Česká republika)

Prof. L.Kubíček –  (Česká republika)

Mgr. Jan Miklas   politolog (Česká republika)

 

 

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS