Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


SYMBOLY VŠESLOVANSKÉHO VÝBORU

 

Znak Všeslovanského výboru

Znak Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor“ vyjadřuje význam, podstatu i obsah její činnosti. Má tvar kruhu, po jehož obvodu je nápis v češtině – «Všeslovanský výbor», v ruštině – «Всеславянский комитет»  a v angličtině «All Slavs Committee“. Pole kruhu je světle modré a v něm je umístěna stylizovaná zlatá slovansko-arijská lilie.

 

Symbolický význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické podstaty dokonale pravidelného tvaru, organizovaného kolem pevného bodu. Jako takový představuje ideální jednotu a zároveň i nekonečno a věčnost. Tento kruh je pro nás vyjádřením tolik potřebné jednoty slovanské a zároveň víry ve věčnost slovanských národů.

 

Světle modrá barva výplně kruhu je barvou vody, v níž se odráží nekonečné nebe, a s nebem nás také spojuje, uklidňuje a uvolňuje naši mysl. Modrá barva je odedávna svázána s náboženskými pocity - např. v křesťanství je barvou Panny Marie. Přináší klid, rozjímání, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života.  Nabádá k míru a ke všeobecnému porozumění a dává nám pocit svobody.

 

Uprostřed kruhu je zlatá slovansko-arijská lilie. Tato lilie je od věků spojena se Slovany. Svůj původ má v třívětvé runě. Třívětvá  runa představuje symbol sestávající z jedné hlavní větve a dvou vedlejších, které vytvářejí potrojnost, čili jednotu tří slovanských větví- západních, východních a jižních Slovanů. Třívětá runa má své označení algiz. Majoritním významem této runy je ochrana a obrana.

Runy jsou symbolickým vyjádřením prařeči, primordiální tvůrčí řeči, kterou znají  všechny náboženské tradice světa. Věda o runách, též  věda slova, je jednou z nejvyšších věd vůbec, protože umožňuje proniknout do podstaty stvoření  podle počátečních slov Janova evangelia: Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic.  Nebo ono známé Bůh tvoří slovem. Pokud bychom se chtěli vyjádřit obrazně, řekli bychom, že prajazyk je jazykem, kterým promlouvají bohové.

Třívětvá runa se nachází i na dnech slovanských nádob jako tzv. hrnčířská značka.Heraldická lilie, nebo také kosatec, je stylizací třívětvé runy. Ve slovanském prostředí je kosatec atributem Peruna.

Ve znaku Všeslovanského výboru je do středu heraldické lilie umístěn svatý Václav na koni.  

 

Kníže Václav z rodu Přemyslovců se narodil asi r. 907. Byl synem knížete Vratislava I. a Drahomíry a vnukem sv. Ludmily. Dne 28. září 935 byl sv.Václav zavražděn na prahu chrámu ve Staré Boleslavi, v sídle svého bratra Boleslava, který po jeho smrti převzal vládu. Sv.Václav začal být  po smrti uctíván jako svatý. Stal se hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem české státnosti.

Všeslovanský výbor má sídlo v Českých zemích, v nichž vzniklo mezinárodní slovanské hnutí. Proto Všeslovanský výbor považuje za správné, aby požíval  ochrany sv.Václava, který je respektován jak katolickou, tak i Pravoslavnou církví.


Vlajka Všeslovanského výboru


Vlajku Všeslovanského výboru tvoří tři pruhy v pořadí od shora: modrá, bílá, červená. 

Tato vlajka byla schválena v r. 1848 Všeslovanským sněmem, jako slovanská vlajka.

Vlajka Všeslovanského výboru má uprostřed umístěn Znak VSV, který zasahuje do všech tří pruhů.

2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS