Меzinárodní nevládní organizace
  Všeslovanský výbor
    Международная неправительственная организация
  Всeславянский комитет

 


Všeslovanskému výboru je 5 let


Před 5 roky, 14.listopadu 2010 byl v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě založen Všeslovanský výbor. Podnět k jeho dal X.Všeslovanský sjezd, který 13. listopadu rozhodl o přemístění tehdejšího Mezinárodního slovanského výboru z  kolébky mezinárodního slovanského hnutí Prahy do Kyjeva. S cílem napravit toto rozhodnutí, které ignorovalo historické tradice, se okamžitě sešel Mezinárodní svaz společenských organizací Všeslovanský sněm, který provedl změnu svých Stanov a na jejich základě založil Všeslovanský výbor, který se stal českou právnickou osobou se sídlem v Praze. Tím bylo v průběhu 24 hodin vráceno sídlo mezinárodního slovanského hnutí tam, kam historicky patří, tj. do Prahy. 

Všeslovanský výbor se stal pokračovatelem Všeslovanského výboru, založeného 5. října 1941 na shromáždění představitelů slovanských národů, žijících v SSSR, který byl významnou mezinárodní společenskou organizací v boji proti fašismu ve slovanských zemích. 

Mezinárodní slovanský výbor uspořádal slovanské konference, semináře, folklorní festivaly, prosazuje obnovování národních tradic, pracuje na obnovení slavistiky. Koordinuje činnost slovanských národních organizací. Svou účastí v řadě mezinárodních jednání plní důležitou funkci při sjednocování slovanských národů. Přispívá k  prohlubování národního a slovanského vědomí.

XII. Všeslovanský sněm, který se konal v květnu t.r. zvolil nové předsednictvo Všeslovanského výboru, jehož členy se stali vědci, spisovatelé, sportovci, politikové, podnikatelé, ale především vlastenci a mnohaletí propagátoři myšlenky slovanské vzájemnosti. Všeslovanský výbor má svá zastoupení ve všech slovanských zemích.

 

Всеславянскому комитету 5 лет


Пять лет назад, 14 ноября 2010 г.  в столице Украины Киеве  был создан   Всеславянский комитет. Импульс к этому дал  X Всеславянский съезд, который  13 ноября принял решение о переселении тогдашнего Международного славянского комитета из колыбели международного славянского движения Праги в Киев. С целью исправить ошибочное решение, которое противоречит  историческим традициям, срочно собрался Международный союзобщественных организаций Всеславянский собор. который принял изменения в своем Уставе и на их основании создал Всеславянский комитет, который стал чешским юридическим лицом со штаб-квартирой в Праге.Таким образом в течении 24 часов штаб-квартира международногославянского движения вернулась в свою историческую колыбель  Прагу.

Всеславянский комитет стал продолжателем дела Всеславянского комитета, созданного 5  октября 1941 г. на учредительном собрании представителей славянских народов, проживавших в СССР, который как международная   обществанная организация  сыграл большую роль в борьбе с фашизмом в славянских странах.

ВСК организует славянские конференции, фольклорные фестивали, прилагает усилия к возрождению народных традиций, стремится возобновить славистику. Он  координирует деятельность славянских национальных организаций. Своим участием в международных мероприятиях он выполняет незаменимую роль в объединении славянских народов. ВСК способствует углублению патриотизма и славянского сознания.

XII Всеславянский собор в мае этого года избрал новых членов Президиума ВСК, среди которых ученые, писатели, спортсмены, политики,  предприниматели, но прежде всего патриоты и многолетние носители идеи славянской взаимности. У ВСК есть свои представительства во всех славянских странах.


2000-2015 г.г. Slovane, все права защищены.

Den Slovanské vzájemnosti

V roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu byl 25. červen vyhlášen Dnem přátelství a jednoty slovanských národů. Od roku 1969 je tento svátek velkolepě oslavován na pomezí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Až o 40 let později, v roce 2009 se začal oslavovat na Slovensku v Nitře. Teprve v následujícím roce zavedl Českomoravský slovanský svaz  jeho oslavu na moravsko-slovenském pomezí v Popově nad Vláří. Od roku 2011 jej slavíme navíc v Ústeckém kraji - na hradě Střekov, kde letos na konci června proběhne již 5. ročník Mezinárodního písničkářského festivalu. A od roku 2012 jsme jeho oslavu rozšířili do Středočeského kraje. V královském městě Slaný probíhá ve znamení Dne přátelství a jednoty slovanských národů každoročně Západoslovanský folklorní festival. 

Naší snahou je, aby se tento svátek postupně slavil ve všech krajích a stal se svátkem celonárodním. Přejeme si, aby se rozšiřoval okruh těch, kteří mezi našimi občany navzájem, mezi našimi občany a národnostními menšinami žijícími v ČR a rovněž mezi ostatními slovanskými národy šíří lásku, přátelství, porozumění a spolupráci.

Věříme, že skuteční vlastenci a stoupenci slovanské myšlenky dají jasně najevo rozsévačům xenofobie, lží, pomluv, zla a nenávisti, že s nimi slušná česká společnost nepočítá.

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS